Slide background Image layer

Давуу тал

ХЯЗГААРГҮЙ СОНГОЛТ ХЯЗГААРГҮЙ* ХЭРЭГЛЭЭ ХЯЗГААРГҮЙ ИНТЕРНЕТ
Сарын хэрэглээндээ тохируулан үйлчилгээгээ сонгож багцаа өөрөө бүрдүүлнэ Яриа, дата, мессеж үйлчилгээг сарын турш хязгааргүй ашиглана Хурд, хэрэглээний хязгааргүй интернет ашиглах боломжтой

Үнэ тариф

Яриа
Мессеж
Дата

Сүлжээндээ хязгааргүй

7.000 төг

Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш

2.000 төг

Хязгааргүй 2GB

12.000 төг

Хязгааргүй 5GB

20.000 төгСүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин

27.000 төг

Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш

4.500 төг

Хязгааргүй 10GB

28.000 төг

Хурд, хэрэглээ хязгааргүй

42.000 төг
- Нэмэлт үйлчилгээ, тусгай дугаарт холбогдсон болон багцаас гадуурх хэрэглээний төлбөр задгай тарифаар тооцогдон сарын суурь хураамж дээр нэмэгдэж төлбөр бодогдоно.

- Хэрэглээ хязгааргүй ба 2GB, 5GB, 10GB-аас хэтэрсэн хэрэглээ 512Kbps хурдаар интернэтэд холбогдоно.
- 42.000 төгрөгийн дата багц нь интернэтэд хурд, хэрэглээний хязгааргүй холбогдоно

Задгай хэрэглээний тариф

Яриа
Мессеж
Дата

Бүх сүлжээнд 55 төг
Сүлжээндээ 10 төг / Бусад сүлжээнд 25 төг
1 КВ - 0.02 төг

Ярианы эрх Мессеж эрх Дата эрх Сонгосон багцын сарын хураамж
Сүлжээндээ хязгааргүй 7.000төг - Хязгааргүй 2GB
12.000төг
19.000төг
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
27.000төг
Хязгааргүй 10GB
28.000төг
35.000төг
Хязгааргүй
42.000төг
49.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
- 9.000төг
Хязгааргүй 2GB
12.000төг
21.000төг
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
29.000төг
Хязгааргүй 10GB
28.000төг
37.000төг
Хязгааргүй
42.000төг
51.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
- 11.500төг
Хязгааргүй 2GB
12.000төг
23.500төг
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
31.500төг
Хязгааргүй 10GB
28.000төг
39.500төг
Хязгааргүй
42.000төг
53.500төг
Ярианы эрх Мессеж эрх Дата эрх Сонгосон багцын сарын хураамж
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин
27.000төг
- Хязгааргүй 2GB
12.000төг
39.000төг
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
47.000төг
Хязгааргүй 10GB
28.000төг
55.000төг
Хязгааргүй
42.000төг
69.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
- 29.000төг
Хязгааргүй 2GB
12.000төг
41.000төг
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
49.000төг
Хязгааргүй 10GB
28.000төг
57.000төг
Хязгааргүй
42.000төг
71.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
- 31.500төг
Хязгааргүй 2GB
12.000төг
43.500төг
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
51.500төг
Хязгааргүй 10GB
28.000төг
59.500төг
Хязгааргүй
42.000төг
73.500төг
Дата эрх Ярианы эрх Мессеж эрх Сонгосон багцын сарын хураамж
Хязгааргүй 2GB 12.000төг - - 12.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
14.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
16.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй 7.000төг - 19.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
21.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
23.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин
27.000төг
- 39.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
41.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
43.500төг
Дата эрх Ярианы эрх Мессеж эрх Сонгосон багцын сарын хураамж
Хязгааргүй 5GB
20.000төг
- - 20.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
22.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
24.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй 7.000төг - 27.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
29.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
31.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин
27.000төг
- 47.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
49.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
51.500төг

Дата эрх Ярианы эрх Мессеж эрх Сонгосон багцын сарын хураамж
Хязгааргүй 10GB 28.000төг - - 28.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
30.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
32.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй 7.000төг - 35.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
37.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
39.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин
27.000төг
- 55.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
57.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
59.500төг
Дата эрх Ярианы эрх Мессеж эрх Сонгосон багцын сарын хураамж
Хурд хэрэглээний хязгааргүй дата
42.000төг
- - 42.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
44.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
46.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй 7.000төг - 49.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
51.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
53.500төг
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин
27.000төг
- 69.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
2.000төг
71.000төг
Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш
4.500төг
73.500төг

Санаан зоргоор ярих Үндэсний операторын сүлжээнд нэгдэхийг хүссэн Эрхэм та доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр хүрэлцэн ирнэ үү.

ХУВЬ ХҮН: Цахим үнэмлэх

БАЙГУУЛЛАГА: Албан хүсэлт болон байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Сонгосон багцын суурь хураамж 9.000 - 14.000төг 16.500 - 39.500төг 41.000 - 55.000төг 57.000 - 73.500төг
Бүртгэлийн хүраамж

10.000төг
Үндсэн барьцаа 30.000төг, 50.000төг
80.000төг, 100.000төг
50.000төг, 80.000төг
100.000төг
80.000төг, 100.000төг 100.000төг
ОУ-ын ярианы эрхтэй барьцаа

Үндсэн барьцаа + 200.000 төг
Роуминг эрхтэй барьцаа

Үндсэн барьцаа + 400.000 төг

Байршуулсан үндсэн барьцаа төлбөрийн 1.5-тай тэнцэх дүнгээр таны хэрэглээ хязгаарлагдана.

Сарын дунд үед таны хэрэглээ хязгаартаа хүрч дугаар тань хаагдсан тохиолдолд нэмэлт эрхээс сонгож үйлчилгээний эрхээ сунгана.

10.000төг

20.000төг

30.000төг

Нэмэлт эрхийг хэдэн ч удаа авах боломжтой бөгөөд сар дуусахад илүү гарсан нэмэлт эрх тань дараа сарын ярианы төлбөрөөс хасагдана.